ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતી બોટાદ

કપાસની જાહેર માંગણીથી વેચાણ કરવા રજીસ્ટ્રેશન ખુલ્લું છે.

(૧) આ રજીસ્ટ્રેશન કપાસ ખુલ્લી હરરાજીથી વેપારીઓ/જીનર્સ ને વેચાણ કરવા માંગતા ખેડૂતો માટેજ છે.

(૨) સી.સી.આઈ. સિવાયના રજીસ્ટ્રેશનમાં સી.સી.આઈ. દ્વારા ખરીદી કરવામાં આવશે નહિ.

(૩) ખેડૂતો ખાસ નોંધ લે આ રજીસ્ટ્રેશનમાં નોંધાયેલ કપાસ ખરીદી સી.સી.આઈ ( C.C.I. ) કરશે નહિ. ખેડૂતો સી.સી.આઈ (C.C.I.) ને વેચવા દાવો કરી શકશે નહિ, ફક્ત જાહેર માંગણીથી વેપારીઓ/જીનર્સને વેચાણ કરવામાં આવશે.